Raport z ewaluacji problemowej


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem po ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji w 2015 roku:

Raport z ewaluacji problemowej – plik pdf

Wizja „Bajkowego przedszkola”

PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM DOBREJ ZABAWY, MĄDROŚCIĄ, SZCZĘŚCIEM, RADOŚCIĄ

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

MISJA „BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA”

Przedszkole:

 • Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych. Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.
 • Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.
 • Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata.
 • Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia.
 • Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.
 • Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.
 • Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami.
 • Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka.
 • Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności.
 • Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej Oferuje pomoc psychologiczną i logopedyczną

Zasoby:

Ludzkie:

 • wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
 • zespół specjalistów – logopeda, surdologopeda, tyflopedagog, rehabilitant ruchowy, oligofrenopedagodzy, psycholog;

Materialne:

 • Sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci,
 • Gabinety specjalistów wyposażone w pomoce i sprzęt specjalistyczny,
 • Sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych,
 • Zadbany i zagospodarowany ogródek przedszkolny.

Zadania:

 • Motywowanie dzieci do wysiłku i pracy nad sobą.
 • Podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych.
 • Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w programach pracy indywidualnej opracowanych dla dzieci niepełnosprawnych
 • Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych
 • Wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych.

W ramach zadań określono cele ukierunkowane na poszczególne grupy osób – dzieci, rodziców oraz nauczycieli:

Dziecko Rodzice Nauczyciele
Poznaje swoje prawa i obowiązki. Otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka Są aktywni i twórczy
Jest akceptowane takie, jakie jest. Uzyskują pomoc specjalistów. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Czuje się bezpieczne. Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki.
Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola. Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola.
Uczy się dostrzegać swoje mocne strony. Są partnerami w tworzeniu klimatu i działalności dydaktycznej placówki. Doskonalą swoja wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
Buduje pozytywny obraz samego siebie. Pozyskują rodziców do efektownych działań na rzecz przedszkola oraz przyjaciół przedszkola.
Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi. Monitorują efektywność własnej pracy.
Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
Prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Absolwent przedszkola, powinien posiadać umiejętność wykorzystywania w praktyce posiadanej wiedzy, radzenia sobie z sukcesami i trudnościami, a co najistotniejsze dostrzegania potencjału i wartości drugiego człowieka.

Używamy plików cookie zgodnie z RODO i innymi regulacjami dot. przetwarzania danych osobowych.