Wczesne wspomaganie rozwoju


Informujemy, że na terenie przedszkola prowadzony jest zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka.

Celem pracy zespołu jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

W skład zespołu wchodzą:

 • pedagog specjalny, oligofrenopedagog,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • rehabilitant.

Zapraszamy rodziców dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością do korzystania z bezpłatnych usług naszego zespołu.

Wczesne wspomaganie rozwoju jest szansą dla Twojego dziecka na:

 • lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny,
 • polepszenie stanu zdrowia,
 • lepsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu,
 • minimalizowanie skutków niepełnosprawności.

Rodzicom zapewniamy:

 • wsparcie psychologiczne,
 • fachowe konsultacje i porady w zakresie pracy z dzieckiem,
 • pomoc w kształtowaniu postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem,
 • opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka, psychoedukację.

Zapraszamy rodziców, których dzieci posiadają opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub integracyjnego ale też rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci.

Używamy plików cookie zgodnie z RODO i innymi regulacjami dot. przetwarzania danych osobowych.