Oddział integracyjny


W ramach kształcenia integracyjnego w naszym Przedszkolu utworzony został  1 WRZEŚNIA 2010r. ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, do którego przyjmowane są dzieci niepełnosprawne / zgodnie ze Statutem Przedszkola/, o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/integracyjnego – wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną na wniosek rodziców (lub prawnych opiekunów dziecka).

Kształcenie integracyjne:

  • zapewnia dzieciom pełnosprawnym możliwość zaspakajania indywidualnych potrzeb, a niepełnosprawnym zapewnia ponadto realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnych lub socjoterapeutycznych, realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych poprzez dobór odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.
  • stwarza odpowiednie warunki do nauki (specjalistyczny sprzęt i środki dydaktyczne), daje możliwość przebywania w środowisku rówieśniczym.

W naszej placówce zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym: – oligofrenopedagodzy, logopeda, rehabilitant, neurologopeda, dogoterapeuta, specjalista z pedagogiki terapeutycznej, opieki psychopedagogicznej oraz personel pomocniczy-pomoce nauczyciela.

Od 1 września 2010r. zatrudniony jest magister rehabilitacji ruchowej, logopeda oraz psycholog. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą z dziećmi zgodnie z obowiązującymi programami nauczania. Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju opracowywane są indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne /IPET/ , na podstawie wskazówek do pracy zawartych w wydanych orzeczeniach przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

W codziennej pracy stosowane są różne formy i metody pracy z dziećmi. Terapia psychopedagogiczna obejmuje szereg działań m.in.:

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne /indywidualne i grupowe/ mające charakter zabawowy (dostosowane indywidualnie do specyficznych trudności dziecka)
  • ćwiczenia logopedyczne, podczas których wykorzystuje się szereg pomocy dydaktycznych dostosowanych do tego typu zajęć

Do realizacji działań terapeutycznych, kompensacyjno-terapeutycznych wykorzystywana jest również: – terapia przez sztukę / zajęcia z ceramiki/, bajka terapeutyczna, elementy Metody Denisona, gry dydaktyczne, metoda: Knill’ów, Kniessów, pedagogika zabawy KLANZA, elementy metody ruchu rozwijającego Sherborne, elementy SI.

Używamy plików cookie zgodnie z RODO i innymi regulacjami dot. przetwarzania danych osobowych.